• 1032 Budapest, Bécsi u. 267
  • +36 70 42 77 277
Kamera rendszer tájékoztató

--

Tájékoztató a Klub területén felszerelt elektornikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

A Klubot üzemeltető cég (Társaság) neve White Hope Kft.

Címe: 1037 Budapest, Bécsi út 267. 52. ép. 2. em.

--

Tisztelt Vendégünk!

--

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk a 1037 Budapest , Bécsi út 267. 52. ép. 2.em. székhelyén az ügyfélfogadásra nyitva álló jelen helyiségében üzleti titok védelme és vagyonvédelem érdekében elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést is lehetővé tesz (továbbiakban felvétel).

Az általunk alkalmazott eszköz az Ön tevékenységét is rögzíti.

A Társaság személyes adatkezelésének alapja az Ön önkéntes hozzájárulása, ezért felhívjuk a figyelmét arra, amennyiben Ön jelen tájékoztatás ismeretében belép a kamerával megfigyelt területre, úgy ezzel a magatartásával hozzájárulását megadottnak tekintjük a felvétel készítéséhez.

Amennyiben Ön nem kívánja megadni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez úgy kérjük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt területre.

A felvételt cégünk 1037 Budapest, Bécsi út 267. 52. ép. 2.em 7 munkanapig. Az adatok megismerésére jogosult személyek Társaságunk ügyvezetője és a kezelő személyzet.

A rendszert felügyelő személyek / üzletvezetők:

Laczkó István

Fekete Anita

--

Elérhetőségük: 1037 Budapest, Bécsi út 267. 52. ép. 2.em Tel.szám: +36 70 4277 277

Amennyiben Önnek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti Társaságunknál, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve azt ne töröljük le.

Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait jogszabály tartalmazza, mely alapján

a) adatkezelésünkről tájékoztatást,

b) a kezelt adatokkal kapcsolatban adathelyesbítést, törlést illetve zárolás kérhet, valamint

c) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá

d) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet.

--

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

A Klub képviseletében az ügyvezető neve

White Hope Kft.